ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

Program „Rodzina 500 plus” – lista współpracujących banków + FAQ (najważniejsze pytania i odpowiedzi)

Zobacz w jakim banku złożysz wniosek w programie „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” to ostatnio bardzo nośny temat. Zainteresowaliśmy się nim głównie ze względu na pytania z Waszej strony jak i ze względu na udostępnienie możliwości złożenia wniosku zupełnie online z poziomu konta bankowe. Już od kwietnia rozpocznie się proces przyjmowania wniosków. Zobaczmy zatem jakie banki podjęły się współpracy z programem rządowym. Zamieszczamy również kilka najważniejszych kwestii dotyczących samego programu – kto, kiedy, gdzie i ile!

Rodzina 500 plus

500 zł na „prawie” każde dziecko!

Program „Rodzina 500 plus” umożliwia otrzymanie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. W przypadku rodziny o niskich dochodach (poniżej 800 zł netto na osobę) wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko. Sumarycznie daje to nawet 6.000 zł netto rocznie dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe – przynajmniej takie jest założenie, bo jak będzie wyglądał program w przyszłości to się dopiero przekonamy.

W ramach udogodnienia większość z banków zdecydowało się wziąć „czynny” udział w programie. Rola banku sprowadza się jedynie do umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on w żaden sposób weryfikował danych, ani prowadził działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” to zadanie właściwych gmin.

Lista banków, które podpisały list intencyjny

Poniżej prezentujemy listę banków, które zadeklarowały współpracę w zakresie programu. Na samym końcu wpisu można porównać ofertę kont w poszczególnych bankach wraz z informacją o aktualnych promocjach, dzięki którym możemy dodatkowo zarobić!

FAQ – lista najważniejszych pytań i odpowiedzi

Nie chcieliśmy dublować pracy i wywarzać otwartych drzwi – większość pytani i odpowiedzi pochodzi zatem z oficjalnej strony programu. Zachęcamy Was jednak do zgłaszania pytań (i ew. odpowiedzi) w komentarzach. Będziemy sukcesywnie uzupełniać wpis. Dla ułatwienia dodajemy pole z tzw. „szukajką po frazie”.

PytanieOdpowiedź
Od kiedy można składać wnioski?Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu.
Czy wniosek składamy jednorazowo?Wniosek o świadczenie będzie trzeba składać raz do roku.
W jaki sposób złożyć wniosek? Wniosek o będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej (lista banków podana na początku wpisu).
Jakie dane są wymagane przez wniosek?We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.
Jakie dokumenty są wymagane?Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie musimy dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.
Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe) musimy dołączyć do wniosku:
- oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
- dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.
W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskujący będzie miał możliwość również załączenia załączników w formie elektronicznej.
Czy trzeba załączyć akt urodzenia dzieci?Nie.
Kto otrzyma świadczenie?Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Co z rodziną bez związku małżeńskiego?Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Gdy dzieci wychowują dziadkowie, czy mogą wystąpić o 500 zł na dziecko?Tak, jeżeli są opiekunami prawnymi i nie są rodziną zastępczą. Jeśli zostali ustanowieni rodziną zastępczą dla dziecka to na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przysługuje im dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego – tj. w wysokości 500 zł miesięcznie.
Czy Program Rodzina 500 plus dotyczy także dzieci adoptowanych?Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.
Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie w życie.
W jaki sposób będzie wypłacane świadczenie?Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.
Kiedy otrzymamy świadczenie?Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016), rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.
Ile będzie można dostać?Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.
Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny.
Czy kwota świadczenia będzie waloryzowana?Rada Ministrów będzie mogła podnieść kwotę świadczenia w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji.
Czy wypłacane świadczenie liczy się jako dochód podatnika?Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Co w przypadku gdy rodzina otrzymuje podobne świadczenie z EU?Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.
Jak rozumieć "pierwsze dziecko"?to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia
Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł, będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci?Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia.
Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu?Dziecko do 25 r.ż., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
Ile czasu ma gmina na wydanie decyzji w okresie pierwszych trzech miesięcy od startu programu?Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.
Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.
Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.
Jaki dochód będzie brany pod uwagę?Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Jak policzyć dochód?W celu uzyskania szczegółowych, wiążących informacji dotyczących sposobuustalania dochodu w indywidualnej sprawie należy się zwrócić do organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego/ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, który ustali w indywidualnej sprawie sytuację dochodową i rozstrzygnie czy świadczenie wychowawcze przysługuje.
Jeżeli nasz dochód jest niższy od dochodu z 2014 roku, to czy dodatek 500 zł będzie się należał?Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2014 r., z uwzględnieniem określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Jeżeli sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to w przypadkach określonych w ustawie, dochodu utraconego nie uwzględnia się. Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego, np. nie uzyskiwanego z powodu rozwiązania umowy o pracę.
Ważne! Obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
Czy od dochodu można odliczyć alimenty płacone na dziecko?Tak. Kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób (tj. osób spoza rodziny) są odliczane od dochodu.
Jakich świadczeń nie wlicza się przy ustalaniu dochodu?Przy ustalaniu dochodu nie wlicza się m.in. świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), świadczeń z pomocy społecznej oraz wszelkich innych środków, których nie obejmuje definicja dochodu zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Czy zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, alimenty lub stypendia wlicza się do dochodów branych pod uwagę przy przyznawaniu 500 zł na dziecko?Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko uwzględnia się otrzymywane alimenty oraz stypendia socjalne. Zasiłek rodzinny oraz świadczenie pielęgnacyjne nie wlicza się do dochodu rodziny.
Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków?Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.
Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.
Kto ma prawo pobrać pieniądze jeżeli rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem w ramach opieki naprzemiennej? Czy są one dzielone?Jeżeli rodzice sprawują zgodnie z planem wychowawczym orzeczonym przez sąd opiekę naprzemienną nad dzieckiem, wówczas świadczenie przysługuje im proporcjonalnie do czasu sprawowanej opieki.
Moja nieletnia córka ma dziecko i jest samotna. Ja opiekuję się nią i wnuczką. Czy mogę wystąpić o 500 zł na dziecko?Tak, można się ubiegać o świadczenie wychowawcze na nieletnią córkę. Z kolei córka może wystąpić o świadczenie na własne dziecko. Jeżeli nieletnia matka ukończyła 13 lat, to zgodnie z art. 15 Kodeksu cywilnego ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W takim przypadku, za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica) może złożyć osobiście wniosek o świadczenie wychowawcze na własne dziecko.

Zobacz film instruktażowy – jak otrzymać świadczenie 500 plus?

Dokumenty i instrukcje

Porównaj konta bankowe współpracujące z „Rodzina 500 plus”

Nazwa konta / BankProwadzenie kontaOpłaty za kartęUwagi / Wnioski / Promocje
MEGA HIT! Konto z Lwem Direct +500 zł premii
ING Bank Śląski

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski
0 zł 0 zł / 10 zł *
* 0 zł jeżeli w poprzednim miesiącu zostały zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na min. 300 zł (w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca)
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- korzystny rachunek oszczędnościowy (zobacz szczegóły)
- „Rodzina 500 plus”

HIT! eKonto do usług +720 zł premii
mBank

eKonto do usług w mBank
0 zł0 zł / 9 zł *
* 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 350 zł
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezpłatne bankomaty w kraju powyżej kwoty 300 zł
- program mOkazje
- program poleceń PolecamBank
- „Rodzina 500 plus”

HIT! Konto Otwarte na Ciebie +600 zł premii
BNP Paribas

Konto Otwarte na Ciebie w BNP Paribas
0 zł0 zł / 5 zł *
* 0 zł dla osób do 26 lat lub jeżeli w poprzednim miesiącu zostały zrealizowane min. trzy płatności bezgotówkowe kartą
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- „Rodzina 500 plus”

OKAZJA! VeloKonto +650 zł premii
VeloBank

VeloKonto w VeloBank
0 zł 0 zł / 7 zł *
* 0 zł jeżeli w poprzednim miesiącu zostało dokonanych min. pięciu płatności bezgotówkowych
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- darmowe bankomaty w całym kraju
- „Rodzina 500 plus”

OKAZJA! Millennium 360° +600 zł premii
Millennium Bank

Millennium 360° w Millennium Bank
0 zł0 zł / 8 zł *
* 0 zł jeżeli w poprzednim miesiącu zostało dokonanych min. pięć płatności bezgotówkowych kartą/BLIK oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 500 zł
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezpłatne bankomaty w kraju i na świecie
- korzystny rachunek oszczędnościowy (zobacz szczegóły)
- „Rodzina 500 plus”

Konto Santander + 500 zł premii
Santander Bank Polska

Konto Santander w Santander Bank Polska
0 zł / 6 zł *
* 0 zł jeśli w miesiącu zostaną dokonane płatności kartą lub BLIK na łączną kwotę min. 300 zł
0 zł / 9 zł *
* 0 zł jeśli w miesiącu zostaną dokonane płatności kartą lub BLIK na łączną kwotę min. 300 zł
ZAŁÓŻ KONTO »

- bezpłatne przelewy natychmiastowe
- „Rodzina 500 plus”

Konto Jakże Osobiste +500 zł premii
Alior Bank

Konto Jakże Osobiste w Alior Bank
0 zł / 10 zł *
* 0 zł jeśli w danym miesiącu na konto wpłynie kwota min. 1500 zł
0 zł / 5 zł *
* 0 zł jeżeli suma płatności w danym miesiącu wyniesie min. 300 zł

ZAŁÓŻ KONTO »
- 1% moneyback miesięcznie (do 20 zł)
- dwie korzyści za darmo do wyboru
- kantor walutowy
- „Rodzina 500 plus”

CitiKonto +320 zł premii
Citi Handlowy

CitiKonto w Citi Handlowy
0 zł 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezwarunkowe 0 zł za kartę
- „Rodzina 500 plus”


eKonto możliwości +600 zł premii
mBank

eKonto możliwości w mBank
0 zł 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta (do 24. roku życia)
- bezwarunkowe 0 zł za posiadanie karty (do 24. roku życia)
- bezpłatne bankomaty w kraju powyżej kwoty 100 zł
- program mOkazje
- program poleceń PolecamBank
- „Rodzina 500 plus”

Konto Otwarte na Ciebie +520 zł premii
BNP Paribas

Konto Otwarte na Ciebie w BNP Paribas
0 zł0 zł / 5 zł *
* 0 zł dla osób do 26 lat lub jeżeli w poprzednim miesiącu zostały zrealizowane min. trzy płatności bezgotówkowe kartą
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- „Rodzina 500 plus”

Konto z Lwem Mobi +500 zł premii
ING Bank Śląski

Konto z Lwem Mobi w ING Bank Śląski
0 zł0 zł / 10 zł *
* 0 zł jeżeli w poprzednim miesiącu zostały zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na min. 200 zł (w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca)
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezwarunkowe 0 zł za kartę dla osób w wieku 18-26 lat
- korzystny rachunek oszczędnościowy (zobacz szczegóły)
- „Rodzina 500 plus”

Konto Przekorzystne +200 zł premii
Bank Pekao

Konto Przekorzystne w Bank Pekao
0 zł0 zł / 4 zł *
* 0 zł jeżeli w poprzednim miesiącu zostanie zaksięgowany wpływ na konto min. 500 zł oraz wykonana min. 1 transakcja kartą
ZAŁÓŻ KONTO »
- karta wielowalutowa z przewalutowaniem po kursie średnim MasterCard
- możliwość wypłaty gotówki bez prowizji z dowolnej sieci obcych bankomatów w Polsce - 2 transakcje miesięcznie
- „Rodzina 500 plus”

eKonto do usług +530 zł premii
mBank

eKonto do usług w mBank
0 zł0 zł / 9 zł *
* 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 350 zł
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezpłatne bankomaty w kraju powyżej kwoty 300 zł
- program mOkazje
- program poleceń PolecamBank
- „Rodzina 500 plus”

mKonto Intensive +520 zł premii
mBank

mKonto Intensive w mBank
0 zł / 49,50 zł *
* 0 zł jeśli w danym miesiącu na konto wpłynie łącznie kwota min. 10000 zł
0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie karty
- bezpłatne bankomaty w kraju i na świecie
- program mOkazje
- program poleceń PolecamBank
- „Rodzina 500 plus”

Konto Otwarte na Ciebie +430 zł premii
BNP Paribas

Konto Otwarte na Ciebie w BNP Paribas
0 zł0 zł / 5 zł *
* 0 zł dla osób do 26 lat lub jeżeli w poprzednim miesiącu zostały zrealizowane min. trzy płatności bezgotówkowe kartą
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- „Rodzina 500 plus”

Nest Konto +100 zł premii
Nest Bank

Nest Konto w Nest Bank
0 zł 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezwarunkowe 0 zł za posiadanie karty
- bezpłatne bankomaty w kraju
- korzystny rachunek oszczędnościowy (zobacz szczegóły)
- „Rodzina 500 plus”

VeloKonto 18-26 lat +650 zł premii
VeloBank

VeloKonto 18-26 lat w VeloBank
0 zł 0 zł ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta i karty
- darmowe bankomaty w całym kraju
- „Rodzina 500 plus”

Konto za zero +300 zł premii
PKO BP

Konto za zero w PKO BP
0 zł0 zł / 8 zł*
* 0 zł jeżeli w danym miesiącu rozliczeniowym zostały zaksięgowane min. 5 transakcji bezgotówkowych

ZAŁÓŻ KONTO »
- bezpłatne bankomaty w kraju ale tylko sieci PKO BP
- „Rodzina 500 plus”

Konto Santander dla młodych + 600 zł premii
Santander Bank Polska

Konto Jakie Chcę dla młodych w Santander Bank Polska
0 zł0 zł / 9 zł *
* 0 zł jeżeli w miesiącu dokonano min. 1 płatność kartą lub BLIK
ZAŁÓŻ KONTO »

- bezpłatne przelewy natychmiastowe
- „Rodzina 500 plus”

Konto dla młodych +300 zł premii
PKO BP

Konto dla młodych w PKO BP
0 zł0 zł / 4 zł*
* 0 zł za kartę debetową przy wykonaniu min. czterech operacji bezgotówkowych rozliczonych w danym miesiącu

ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezpłatne bankomaty w kraju i na świecie
- przeznaczone dla studentów i absolwentów w wieku 18-26 lat
- „Rodzina 500 plus”

Konto za Zero +100 zł premii
PKO BP

Konto za Zero w PKO BP
0 zł / 8 zł *
* 0 zł gdy posiadamy kartę debetową do konta
0 zł / 8 zł*
* 0 zł jeżeli w danym miesiącu zostały zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na min. 300 zł

ZAŁÓŻ KONTO »
- bezpłatne bankomaty w kraju ale tylko sieci PKO BP
- „Rodzina 500 plus”

Konto dla Młodych +50 zł premii
PKO BP

Konto dla młodych w PKO BP
0 zł0 zł / 4 zł*
* 0 zł za kartę debetową przy wykonaniu min. pięciu operacji bezgotówkowych rozliczonych w danym miesiącu

ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezpłatne bankomaty w kraju i na świecie
- przeznaczone dla studentów i absolwentów w wieku 18-26 lat
- „Rodzina 500 plus”

Konto Przekorzystne 18-26 lat +200 zł premii
Bank Pekao

Konto Przekorzystne w Bank Pekao
0 zł 0 zł
ZAŁÓŻ KONTO »
- możliwość wypłaty gotówki bez prowizji z dowolnej sieci obcych bankomatów w Polsce - 2 transakcje miesięcznie
- „Rodzina 500 plus”

Millennium 360° +100 zł premii
Millennium Bank

Millennium 360° w Millennium Bank
0 zł0 zł / 8 zł *
* 0 zł jeżeli w poprzednim miesiącu zostało dokonanych min. pięć płatności bezgotówkowych kartą/BLIK oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 500 zł
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezpłatne bankomaty w kraju i na świecie
- korzystny rachunek oszczędnościowy (zobacz szczegóły)
- „Rodzina 500 plus”

Konto Santander + 100 zł premii
Santander Bank Polska

Konto Santander w Santander Bank Polska
0 zł / 6 zł *
* 0 zł jeśli w miesiącu zostaną dokonane płatności kartą lub BLIK na łączną kwotę min. 300 zł
0 zł / 9 zł *
* 0 zł jeśli w miesiącu zostaną dokonane płatności kartą lub BLIK na łączną kwotę min. 300 zł
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezpłatne przelewy natychmiastowe
- „Rodzina 500 plus”

Konto Osobiste
Raiffeisen Digital Bank

Konto Osobiste w Raiffeisen Digital Bank
0 zł 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezwarunkowe 0 zł za kartę
- „Rodzina 500 plus”

Konto bez Granic
PKO BP

Konto bez Granic w PKO BP
17,90 zł0 zł
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezpłatne bankomaty w kraju ale tylko sieci PKO BP
- „Rodzina 500 plus”

Konto Jakże Osobiste
Alior Bank

Konto Jakże Osobiste w Alior Bank
0 zł / 10 zł *
* 0 zł jeśli w danym miesiącu na konto wpłynie kwota min. 1500 zł
0 zł / 5 zł *
* 0 zł jeżeli suma płatności w danym miesiącu wyniesie min. 300 zł

ZAŁÓŻ KONTO »
- 1% moneyback miesięcznie (do 20 zł)
- dwie korzyści za darmo do wyboru
- kantor walutowy
- „Rodzina 500 plus”

Konto Internetowe
Alior Bank

Konto Internetowe w Alior Bank
0 zł0 zł / 6 zł *
* 0 zł jeżeli suma płatności w danym miesiącu wyniesie min. 300 zł

ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezpłatne bankomaty w kraju i na świecie
- kantor walutowy
- „Rodzina 500 plus”

Konto indywidualne
Inteligo

Konto indywidualne w Inteligo
0 zł 0 zł / 4 zł *
* 0 zł jeżeli w poprzednim miesiącu zostały zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na min. 100 zł
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezpłatne bankomaty w kraju ale tylko sieci: PKO Banku Polskiego i BZ WBK, pozostałe 5 zł
- program poleceń "Mam Inteligo"
- „Rodzina 500 plus”

Konto Otwarte na Ciebie
BNP Paribas

Konto Otwarte na Ciebie w BNP Paribas
0 zł0 zł / 5 zł *
* 0 zł dla osób do 26 lat lub jeżeli w poprzednim miesiącu zostały zrealizowane min. trzy płatności bezgotówkowe kartą
ZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- „Rodzina 500 plus”

 , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl4 komentarzy dla wpisu: “Program „Rodzina 500 plus” – lista współpracujących banków + FAQ (najważniejsze pytania i odpowiedzi)

 • Bodzio pisze:

  Niech się wypałują.
  Mam 2 dzieci, ale starsze ma już 19 lat. Uczy sie, jest na naszym utrzymaniu. Ale nie jest liczone jako „piersze dziecko”.
  I na młodsze przez to już nie dostaniemy …..

  • ZnB pisze:

   Przykładów by mnożyć: np. matka samotnie wychowująca jedno dziecko zarabiająca 2500 zł nie dostanie ani 1 zł, natomiast małżeństwo z trójką dzieci zarabiające miesięcznie 20000 zł dostanie 1000 zł no bo im trzeba pomóc.

   Sam program może i ma sens ale jego warunki są co najmniej z d…

 • Raf pisze:

  Jeśli chodzi o dochód za 2014 to mam go sobie obliczyć ze złożonego PITu jeśli prowadzę działalność gospodarczą? Rozliczałem się z żoną i wyszło, że zarobiliśmy 6000 pln w skali roku (nie ponieśliśmy straty) to te 6 tysięcy dzielimy na 12 miesięcy i na 3 osoby, bo tyle jest nas w gospodarstwie domowym? Czy liczymy dochody netto żony z umowy o pracę i moje netto z działalności i wtedy dzielimy??? a jeśli tak to będę musiał zrobić wyciągi z kont i książkę przychodów i rozchodów od księgowej?

  • ZnB pisze:

   Liczysz łączny dochód (sumę) na gospodarstwo domowe (czyli również żony) i dopiero dzielisz na 12 i na 3. W szczegóły jego wyliczania nie wchodziliśmy więc precyzyjnie nie odpowiemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.